Drilling equipment and cranes Karachi To Tianjin

DECEMBER 2013

VESSEL NAME: HAN ZHI

POL/POD: KARACHI / TIANJIN

VOLUME: 2100 M3 / 475 MT / 56 PKGS

CHARTERING

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10